Løypetiltak i fjellet og overnattingshytter

Noen sentrale vilkår for tilskudd og krav til drift av anlegget

Når en søker om tilskudd, og eventuelt får innvilget tilskudd, binder organisasjonen seg til et sett med bestemmelser for hvordan en skal drive og forvalte anlegget en har fått tilskudd til.

Disse bestemmelsene inneholder også vilkår og krav som stilles til selve søknaden, som søker må gjøre seg kjent med før utfylling. For å sikre at søknaden ikke blir avslått på grunn av formelle feil, må søker ta stilling til en del punkter i bestemmelsene som angår utforming av søknaden. Når søknaden sendes inn, samtykker organisasjonen i at en har gjort seg kjent med bestemmelsene. Bestemmelsene kan leses i sin helhet på Regjeringens nettsider (ekstern lenke).

Nedenfor presenteres et utvalg av de mest sentrale punktene som angår utforming av søknaden, og om føringer på hvordan man skal forvalte anlegget etter man får tilskudd.

 

Bestemmelsene i sin helhet (klikk for link)

Bestemmelsene i sin helhet, publikasjonen V-0991 Føresegner om tilskot til løypetiltak i fjellet og overnattingshytter, finnes tilgjengelig som nedlastbar fil på Regjeringens nettsider (ekstern lenke).

I bestemmelsene finnes detaljerte vilkår for, og krav som følger tilskudd til forskjellige anlegg, om mer konkrete forhold rundt drift av, og disponering over anlegg som får midler, samt beskrivelse av søknadens utforming.

Ved søknad om spillemidler må en samtykke i at en har gjort seg kjent med gjeldende bestemmelser.

Søknadsfrist

Søknader skal sendes innen 1. november.

Hvem som kan søke

Søkere om tilskudd til løypetiltak og overnattingshytter i fjellet kan være
• foreninger tilsluttet Den Norske Turistforening (DNT) (56 medlemsforeninger)
• andre frivillige foreninger med tilsvarende formål som DNT (se merknad under)
• fjellstyrer (jf. fjellova)
Sammenslutninger som nevnt i kulepunkt to over, må sende vedtektene til Kulturdepartementet for forhåndsgodkjenning. For å være sikret søknadsbehandling i 2023, må søknad om forhåndsgodkjenning sendes departementet innen 15. oktober 2022. Slik søknad innebærer at man sender vedtektene til Kulturdepartementet, fortrinnsvis på epost til postmottak@kud.dep.no, merker eposten med "Søknad om godkjenning av vedtekter for tilskudd til løypetiltak/overnattingshytter", og vedlegger vedtektene. Det er et vilkår for godkjenning at foreningen har tilsvarende formål som DNT, og forøvrig har et ikke-økonomisk formål.

Krav om universell utforming

Det er et krav at de ulike prosjektene innenfor denne ordningen skal følge kravene til universell utforming der lokaliseringen av anlegget gjør dette relevant. Universell utforming innebærer at anlegget er formet på en slik måte at det kan brukes av alle mennesker, i så stor grad som mulig uten behov for tilpasning eller spesiell utforming.

Aktuell lovgivning på området er blant annet plan- og bygningsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

Krav om rett til bruk av grunnen der anlegget ligger/skal ligge

Søker må ha rett til bruk av grunnen hvor anlegget ligger/skal ligge. Ved søknad om spillemidler skal denne retten dokumenteres.

Det innebærer at de som søker må legge ved dokumentasjon som viser at de har rett til å bruke grunnen der de skal bygge, eventuelt skal rehabilitere et eksisterende anlegg. Ettersom søkere forplikter seg til å drive anlegg for idrett og aktivitet i 30 år, eventuelt 20 år for nærmiljøanlegg, fra ferdigstillelse av tiltaket de søker om tilskudd til, må de ha tilsvarende lengde på eventuelle feste-/leieavtaler de inngår om bruk av grunnen.
  • Dersom søker selv eier eiendommen, skal det vedlegges bekreftet utskrift av grunnboken som viser at denne eiendomsretten er tinglyst.
  • Dersom søker fester/leier eiendommen av privat grunneier, skal det legges ved en tinglyst feste-/leiekonkrakt som varer i minst 30 år/20 år fra ferdigstillelse av tiltaket de søker om tilskudd til. En skal også legge ved bekreftet utskrift fra grunnboken. Dette bestilles fra Statens Kartverk.
  • Dersom søker fester/leier eiendommen av kommune, fylkeskommune eller stat, skal det legges ved en leieavtale som varer minst i 30 år/20 år fra ferdigstillelse av tiltaket de søker om tilskudd til.

For løypetiltak gjelder følgende:
  • Det skal legges ved en avtale med grunneier om bruk av grunnen som varer i minst 10 år når det gjelder løypetiltak. Avtalen skal være utformet slik at den fornyes automatisk etter 10 år dersom ingen av partene har sagt opp avtalen senest ett år før avtalens utløp.

Krav til driften av, disposisjon over, samt om bruk av anlegg som mottar tilskudd

Dersom en mottar spillemiddeltilskudd til sitt anlegg, følger det med en rekke føringer og plikter som innbærer å drive anlegget og disponere over anlegget i tråd med bestemmelsene for ordningen. Disse bestemmelsene er til for å sikre at tilskuddene kommer formålet til gode, nemlig fysisk aktivitet for alle.
  • Anleggseier plikter å holde anlegget åpent for allmenn idrettslig virksomhet i 30 år fra ferdigstillelse av anlegget. Kravet er gjeldende både ved nybygg og rehabilitering. Dette innebærer plikt til å drive på årsbasis eller på sesongbasis, etter hva som er naturlig for området.
  • Anleggseier plikter å holde anlegget i god stand. Anlegget skal vedlikeholdes slik at det ikke forringes utover det som følger av normal slitasje og elde.
  • Overdragelse, salg, deling, sammenslåing/-føyning m.v., og flytting, nedlegging og bruksendring m.v. av anlegget, krever skriftlig forhåndssamtykke fra departementet. Departementet kan sette vilkår for et eventuelt samtykke, slik som tilbakebetaling av midler. Dette innebærer at søker må sende søknad om samtykke til å selge/flytte mv. slik her beskrevet.
  • Det er et grunnleggende prinsipp at spillemidler ikke skal omdannes til fortjeneste for private, fortjenestebaserte aktører. Dette innebærer at private, fortjenestebaserte aktører ikke kan motta spillemidler eller eie spillemiddelfinansierte idrettsanlegg. For anleggseier legger prinsippet begrensninger på adgangen til å bruke anlegget eller den delen av anlegget som har mottatt spillemidler: Anleggseier har ikke adgang til å inngå bruksavtaler med private, fortjenestebaserte aktører. Fra dette punktet gjelder noen unntak, som en finner under pkt. 3.4 i bestemmelsene for ordningen.