Løypetiltak i fjellet og overnattingshytter

Søknadsprosess

1
Kontakt kommunen for å registrere anlegget i anleggsregisteret

Selv om det er DNT som tar imot søknadene i denne ordningen, så er det kommunene som har ansvaret for å registrere anlegg i sin kommune, i registeret. Lag og foreninger må kontakte kommunen der anlegget ligger/skal ligge for dette.

2
Når anlegget er oppført i anleggsregisteret og man har forberedt den dokumentasjonen som er nødvendig, så kan man sende inn søknad om tilskudd fra disse nettsidene.

Søknadsfrist: 1. november.

kulturdepartmentet logo
Den Norske Turistforening behandler alle søknader.

15. februar

Gjennomgangen består i å sjekke at innkomne søknader er fullstendige og at nødvendig informasjon er lagt ved.

Deretter skjer to ting:
a) Friluftsrådenes Landsforbund (FL) og Norsk Friluftsliv får en oversikt over alle søknader om tilskudd til overnattingshytter ved kysten og i lavlandet, og kan uttale seg til Den Norske Turistforening om disse innen 1. februar.b) Den Norske Turistforening behandler alle søknader.

kulturdepartmentet logo
Den Norske Turistforening prioriterer søknader, og gjør endelige vedtak i hver enkelt søknad om hvorvidt det skal gis tilskudd eller ikke, og sender svar til søker. Oversikten over søknader sendes departementet innen 15. mars.

15. mars

Kulturdepartementet fastsetter beløp som kan benyttes for de to gruppene med søknader, og gir melding til DNT. Normalt innen medio mai.

3
Søkere som får tilskudd, ferdigstiller anlegget og reviderer sluttregnskapet før det sendes inn for utbetaling

De som har fått vedtak om tilsagn om tilskudd fra spillemidlene, må ferdigstille sitt anleggsprosjekt, få sluttregnskapet kontrollert og revidert, før de sender inn anmodning om utbetaling av tilskuddet til Den Norske Turistforening

DNT kontrollerer det innsendte, og utbetaler tilskuddet til organisasjonen om dokumentasjonen er i formell orden.