Løypetiltak i fjellet og overnattingshytter

Hjelp til utfylling av stegene i søknadsskjemaet

kulturdepartmentet logo
Spesielt om fornying/gjentaking av søknader

Dersom man skal fornye eller gjenta en søknad som er sendt inn tidligere, må man oppgi referansenummeret man fikk oppgitt på kvitteringen for søknaden som ble sendt inn i fjor.

I vinduet der man velger søknad etter pålogging, velger man den nederste linken "Andre søknader til gjentakelse/fornying" og fyller inn referansenummeret.

Dersom man har mistet referansenummeret, så kan kommunen finne dette i databasen. Ta kontakt med kommunen der anlegget ligger, og oppgi navn på søkerorganisasjon og anlegg.

1
Prosjektinformasjon

I søknadsskjemaets første steg skal en oppgi hvilken organisasjon søknaden gjelder for, hvilket anlegg man søker om tilskudd til, og hvilke tiltak som skal gjennomføres.

For å kunne sende inn en søknad på vegne av en organisasjon, må denne organisasjonen være registrert i Enhetsregisteret, det vil si at organisasjonen må ha et organisasjonsnummer.

Dernest, er det nødvendig at anlegget man skal søke tilskudd til er registrert i Anleggsregisteret av kommunen. Den enkelte organisasjon må ta kontakt med kommunen for å få anlegget oppført i registeret. Dersom korrekt organisasjon er koblet til korrekt anlegg av kommunen i Anleggsregisteret, vil søker få opp en liste over sine anlegg ved utfylling av søknaden. Det er derfor i utgangspunktet ikke nødvendig å søke opp sitt eget anlegg.

2
Kontakt- og regnskapsinformasjon

Det må oppgis kontaktinformasjon for vedkommende som kan besvare spørsmål som gjelder søknadens utforming og/eller innhold, samt kontaktinformasjon for regnskapsansvarlig for prosjektet.

Det må også oppgis kontonummer for utbetaling av eventuelt tilskudd.

3
Kostnader

Søker må sette opp et kostnadsoverslag i søknadsskjemaet.
• Kostnadene skal spesifiseres på relevante poster for prosjektet.
• Oppsettet skal skille mellom prosjektkostnader som er tilskuddsberettigede og prosjektkostnader som ikke er tilskuddsberettigede.
• Kostnadspostene skal settes opp på en slik måte at de lar seg kontrollere mot relevant dokumentasjon/vedlegg tilhørende prosjektet.
• Verdien av eventuelt dugnadsarbeid skal inngå i oppsettet som en kostnad.
• Administrasjonskostnader, inkludert eventuelle utgifter til revisjon, kan maksimalt utgjøre 5 % av totale, tilskuddsberettigede kostnader.
• Budsjettposter for eventuelle uforutsette kostnader kan maksimalt utgjøre 10 % av totale, tilskuddsberettigede kostnader.

Dersom anlegget er ferdigstilt, skal en bruke regnskapstall i kostnadsoverslaget.

4
Søknadsbeløp og finansieringsplan

Søker skal her oppgi hvilket beløp det søkes om.

Til sikringshytter og løypetiltak kan det søkes om tilskudd på inntil 50 % av godkjent kostnad. Maksimalt tilskuddsbeløp er kr 1 000 000.
Til overnattingshytter kan det søkes om tilskudd på inntil 1/3 av godkjent kostnad. Maksimalt tilskuddsbeløp er kr 3 000 000.
NB! Det finnes detaljbestemmelser knyttet til søknadsbeløp som en er nødt til å gjøre seg kjent med, da det kan være forhold som påvirker hvilke søknadssummer dere kan søke om. Se link til bestemmelsene under menyvalget "Vilkår og krav" i menyen til venstre.

Søker må også fylle ut et oppsett som viser hvordan prosjektet skal finansieres. Eventuelle kostnader som helt eller delvis utgjøres av dugnadsarbeid, blir automatisk overført fra kostnadsoppsettet.

5
Vedlegg

I steget for vedlegg, skal dokumentasjonen som må følge søknaden lastes opp og legges ved.

For nærmere beskrivelse av hva som her er påkrevd, anbefales det å sette seg inn i veiledningen til hva slags dokumentasjon som må forberedes.

6
Sammendrag

I steget for sammendrag har en anledning til å se igjennom søknaden. Søknaden er på dette tidspunkt ikke sendt inn. Dersom en oppdager feil i utfyllingen, går en tilbake til de rette stegene og retter de eventuelle feilene.

En kan fra denne siden også skrive ut sammendraget for å kikke igjennom dette på papir.

7
Innsending av søknad

Det siste steget i utfyllingen innebærer å sende inn søknaden til DNT.
En må på denne siden samtykke i at en på vegne av organisasjonen som søker, har gjort seg kjent med bestemmelsene for ordningen.

Videre opplyses hvilken søknaden sendes til, og hvor den sluttbehandles.

Når søknaden sendes inn, sendes også en kopi til kontaktpersonen for søknaden. Organisasjonen som står som søker får også en melding om innsendt søknad i sin meldingsboks i Altinn.