Løypetiltak i fjellet og overnattingshytter

Vanlige spørsmål

Hvem kan søke om spillemidler til løypetiltak i fjellet og overnattingshytter?

Dersom dere er en forening som er tilsluttet Den Norske Turistforening (DNT), eller en annen frivillig forening med tilsvarende formål som DNT, kan dere søke om tilskudd av spillemidler til løypetiltak og overnattingshytter i fjellet.

Tilhører dere ikke DNT, så vær oppmerksom på at vedtektene deres må forhåndsgodkjennes av Kulturdepartementet før dere kan søke om spillemidler.

Fjellstyrer kan også søke om tilskudd til løypetiltak og overnattingshytter i fjellet.

Det kan også søkes om tilskudd til overnattingshytter ved kysten og i lavlandet. Søkere om tilskudd til denne type tiltak kan være sammenslutninger som er organiserte under Friluftsrådenes Landsforbund (samt Oslofjordens Friluftsråd) eller Norsk Friluftsliv.

Hva kan vi søke om tilskudd til?

Når det gjelder løypetiltak, kan dere søke om tilskudd til opparbeiding og remerking av stier og løyper (inkludert uvêrsskur og hvilebuer), klopper, broer, andre innretninger for passering av elver, varding, skilting, rødmerking og informasjonstavler.

Når det gjelder overnattingshytter, kan dere søke om tilskudd til investeringer i bygg, ombygging, utvidelse og rehabilitering.

Dere kan ikke søke om midler til vedlikehold eller drift

Hvorfor kan vi ikke søke om tilskudd til vedlikehold og drift?

Hovedbegrunnelsen for dette er at det er begrenset med midler i ordningen. Det er tatt en beslutning om at de midlene som er tilgjengelige skal brukes til bygging/rehabilitering.

Kan vi søke om midler selv om prosjektet er ferdig?

Ja, det kan dere, men hovedregelen er at det skal søkes om spillemidler senest søknadsåret etter at anlegget er ferdig.

Hvor mye kan vi søke om?

Til sikringshytter og løypetiltak kan det søkes om tilskudd på inntil 50 % av godkjent kostnad. Maksimalt tilskuddsbeløp er kr 1 000 000.

Til overnattingshytter kan det søkes om tilskudd på inntil 1/3 av godkjent kostnad. Maksimalt tilskuddsbeløp er kr 4 000 000.

NB! Det finnes detaljbestemmelser knyttet til søknadsbeløp som en er nødt til å gjøre seg kjent med, da det kan være forhold som påvirker hvilke søknadssummer dere kan søke om. Se link til bestemmelsene under menyvalget "Vilkår og krav" i menyen til venstre.

Må vi ha finansieringen av prosjektet i orden før vi søker?

Ja, det må dere.

Når dere fyller ut den elektroniske søknaden vil dere bli bedt om å fylle ut et oppsett som viser hvordan dere skal finansiere prosjektet. Dere må også dokumentere denne finansieringsplanen.

Dere skal legge ved dokumentasjon på følgende poster:

• Egenkapital skal bekreftes på en måte som viser at summen er bundet til prosjektet. Dette kan for eksempel gjøres ved å legge ved en kopi av årsregnskapet sammen med kopi av styrevedtak som bekrefter at det er vedtatt å sette av midler til det aktuelle prosjektet.
• Kommunalt og/eller fylkeskommunalt tilskudd må bekreftes med kopi av vedtaket.
• Pengegaver skal dokumenteres.
• Lån skal bekreftes med kopi av lånetilsagnet. Eventuelle lånevilkår må være oppfylt/akseptert.

I et eget punkt vil dere også bli bedt om å dokumentere verdi på eventuell dugnad. Se mer under eget spørsmål om dugnad hvordan dette gjøres.

Hvilke løyper er egentlig omfattet av definisjonen løypetiltak i fjellet?

Hovedregelen er at denne type løypetiltak skal være arbeid på løyper der løypene er en del av rutenettet som binder sammen overnattingshyttene i fjellet.

Vi har planer om å jobbe mye dugnad i forbindelse med hytteprosjektet vårt. Hvordan skal vi få med dette i søknaden vår? Kan vi legge ved en timeliste som viser hvor mye vi har jobbet?

Dere kan ta med dugnadsarbeid i søknaden deres og dette vil inngå som en del av totalkostnaden som danner grunnlag for et eventuelt tilskudd, men overfor departementet skal dugnad IKKE dokumenteres ved hjelp av timelister.

Finn ut hva som skal gjøres på dugnad og la en kvalifisert fagperson regne ut verdien av dette arbeidet.

Dette kan dere for eksempel gjøre ved å hente inn et anbud/tilbud fra kommunen, et firma eller en annen kvalifisert fagperson. Ut fra dette anbudet/tilbudet henter dere ut verdien av den jobben som skal gjøres på dugnad. Denne verdien legger dere inn i søknaden som dugnadsverdi. Dere må også legge ved dokumentasjon ved søknaden som viser hvordan verdivurderingen er gjort.

Vær oppmerksom på at det ikke er lov å ta med merverdiavgift på dugnad.

Vi skal remerke noen kilometer med løyper med rødmaling og klippen noen busker/trær. Jobben skal gjøres på dugnad. Må vi innhente en verdivurdering av denne dugnadsjobben?

Nei. Når det gjelder rutemerking er det gjort et unntak når det gjelder verdivurdering av dugnad. DNT har utarbeidet en klasseinndeling for løyper (løyper klasse I, II og II) der hver klasse har et tilhørende antall dugnadstimer per kilometer. Benytt dette når dere skal fastsette verdien av dugnaden.

Vi har fått til en leieavtale med staten om å leie en overnattingshytte som vi vil bruke som kystledhytte. Kan vi søke om spillemidler til rehabilitering av denne?

Hovedregelen er at det er eieren av bygget som skal søke om tilskudd, men det finnes ett unntak og dette gjelder for en situasjon som deres. Det kan søkes om midler til hytter som ikke er eid av søker dersom bygningen er eid av kommune, fylkeskommune eller stat, og det blir inngått en avtale om rett til bruk av minimum 30 års varighet fra ferdigstillelse av anlegget. Retten skal dokumenteres.

Vi skal bygge en ny overnattingshytte i tilknytning til rutenettet i fjellet. Hvilke krav stiller dere når det gjelder rett til bruk av grunn?

Dere må dokumentere at dere har rett til bruk av den grunnen der hytta skal oppføres og at denne retten gjelder i minimum 30 år fra hytta er ferdig oppført. Det stilles litt ulike krav til dokumentasjon alt etter hva som er eierforholdene når det gjelder grunnen. Dere finner mer om dette i "Føresegner om tilskot til løypetiltak i fjellet og overnattingshytter" (V-0991).

Vi skal rødmerke en allerede eksisterende løype og gjøre noen utbedringer av denne løypa samtidig, blant annet noe klopping. Stiller dere samme krav til avtale om rett til bruk av grunn for denne type tiltak som dere gjør til oppføring av en hytte?

Nei, vi stiller ikke samme type krav til dette tiltaket som vi stiller til oppføring av en hytte. Dere må fremdeles dokumentere rett til bruk av grunn, men vi godtar avtaler av minimum 10 års varighet med grunneierne. Avtalen må være av en slik type at den automatisk blir fornyet for 10 år av gangen dersom ingen av avtalepartene har sagt opp avtalen senest ett år før avtalen går ut. Det finnes noen unntak fra denne regelen. Fullstendig oversikt finner dere i "Føresegner om tilskot til løypetiltak i fjellet og overnattingshytter" (V-0991).

Vi har fått innvilget et tilskudd til vårt prosjekt. Hva må vi gjøre for å få utbetalt disse pengene?

Hovedregelen er at dere kan be om å få utbetalt tilskuddet når det foreligger et revidert sluttregnskap for prosjektet.

Dere sender da en e-post til Den Norske Turistforening (info@dnt.no) der dere ber om å få pengene utbetalt. I denne e-posten må dere få med kontonummer og en eventuell merknad dersom dere ønsker at utbetalingen skal merkes på en spesiell måte. Dere må også legge ved utfylt og signert regnskapsskjema, revisorrapport og eventuelle andre vedlegg.

Dersom dere har behov for midler før revidert sluttregnskap foreligger, kan dere be om en delutbetaling.

Dette kan dere gjøre når arbeidene knyttet til tiltaket er godt i gang. Send da en e-post til Kulturdepartementet med en kort beskrivelse av status for tiltaket og ta med hvor stor delutbetaling dere søker om. En delutbetaling vil normalt sett kunne utgjøre inntil 85 % av tilskuddet. Sluttutbetaling vil ikke kunne finne sted før revisorkontrollert sluttregnskap foreligger.