swimmers

Anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Noen sentrale vilkår for tilskudd og krav til drift av anlegget

Når en søker om tilskudd, og eventuelt får innvilget tilskudd, binder organisasjonen seg til et sett med bestemmelser for hvordan en skal drive og forvalte anlegget en har fått tilskudd til.

Nedenfor presenteres et utvalg av de mest sentrale punktene som angår utforming av søknaden, og om føringer på hvordan man skal forvalte anlegget etter man får tilskudd.

Bestemmelsene i sin helhet (klikk for link)

Bestemmelsene i sin helhet, publikasjonen V-0732 Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, finnes tilgjengelig som nedlastbar fil her (klikk).

I bestemmelsene finnes detaljerte vilkår for, og krav som følger tilskudd til forskjellige anlegg, om mer konkrete forhold rundt drift av, og disponering over anlegg som får midler.

Ved søknad om spillemidler må en samtykke i at en har gjort seg kjent med gjeldende bestemmelser.

Søknadsfrist

Kommunene setter frist for søkere i sin kommune. Følg med på kommunens nettsider, eller ta kontakt med de som håndterer spillemiddelsøknader i kommunen for å få opplyst gjeldende frist.

Hvem som kan søke

Lag, organisasjonsledd og sammenslutninger tilknyttet følgende organisasjoner kan søke om tilskudd til alle anleggstyper:
 • Kommuner og fylkeskommuner
 • Norges idrettsforbund
 • Samenes Idrettsforbund-Norge
 • Studentsamskipnader
 • Norges Jeger- og Fiskerforbund
 • Norges Bilsportforbund
 • Det Frivillige Skyttervesen

 • Følgende organisasjoner og tilknyttede sammenslutninger kan søke tilskudd til friluftslivsanlegg:
 • Den Norske Turistforening og sammenslutninger organisert under foreningen (56 medlemsforeninger)
 • Friluftsrådenes Landsforbund, Norsk Friluftsliv og Oslofjordens Friluftsråd

 • Følgende organisasjoner og tilknyttede sammenslutninger kan søke tilskudd til hundesportanlegg:
 • Norsk Kennel Klub

 • Følgende organisasjoner og tilknyttede sammenslutninger kan søke tilskudd til samiske anlegg:
 • Samisk Reinkappkjørerforbund / Sami Heargevuodjin-lihttu

 • Følgende organisasjoner og tilknyttede sammenslutninger kan søke tilskudd til sykkelanlegg:
 • Norsk Organisasjon for Terrengsykling

 • Følgende sammenslutninger kan søke tilskudd til nærmiljøanlegg:
 • Borettslag
 • Velforeninger
 • Den som søker må eie anlegget selv

  Det er kun eieren av anlegget som kan søke om tilskudd fra spillemidlene.
  I helt spesielle tilfeller kan departementet gi dispensasjon fra dette kravet.

  Anlegget må ha idrettslige mål og være universelt utformet

  Anlegget skal utformes slik at det tilfredsstiller de størrelser og funksjoner som er nødvendige for å gjennomføre aktiviteten anlegget er ment for. Dette innebærer spille- og aktivitetsflater, sikkerhetssoner og -områder, og/eller andre funksjoner som måtte gjelde den eller de aktivitetene som skal foregå i anlegget.

  Anlegget skal være universelt utformet. Universell utforming betyr at anlegget er utformet på en slik måte at det kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig uten behov for tilpasning eller en spesiell utforming. For idrettsanlegg omfatter disse prinsippene alle som bruker anlegget, både idrettsutøvere, publikum, trenere, dommere og arrangementsteknisk personell.

  Veileder universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg (begge er like - ulik visning):
  Veileder universell utforming enkeltsider (regjeringen.no)
  Veileder universell utforming oppslag (regjeringen.no)

  Krav om rett til bruk av grunnen der anlegget ligger/skal ligge

  Søker må ha rett til bruk av grunnen hvor anlegget ligger/skal ligge.

  Det innebærer at de som søker må tinglyse bruksrett eventuelt vedlegge avtaler som viser at de har rett til å bruke grunnen der de skal bygge eller rehabilitere et anlegg. Ettersom søkere forplikter seg til å drive anlegg for idrett og aktivitet i 30 år, eventuelt 10 år for nærmiljøanlegg, må de ha tilsvarende lengde på eventuelle feste-/leieavtaler.

  Anlegget må være del av en kommunal plan

  Det er et vilkår for å kunne søke om spillemidler at anlegget er del av en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet.

  Orienteringskart, og skilting/merking av eksisterende turveier, tur-/skiløyper og turstier er unntatt dette vilkåret.

  Planene for anlegget meldes til kommunen som vurderer dette i en planprosess.

  Prosjektet må være fullfinansiert

  Prosjektet (byggingen, rehabiliteringen eller kjøpet) må være fullfinansiert for å bli tildelt tilskudd.
  Med fullfinansiert menes dekning for kostnadene i prosjektet som ikke vil kunne dekkes av et eventuelt tilskudd gjennom denne tilskuddsordningen.

  Krav og begrensninger for bruk av anlegg som har mottatt tilskudd

  Dersom en mottar spillemiddeltilskudd til sitt anlegg, følger det med en rekke føringer og plikter som innebærer å drive anlegget i tråd med bestemmelsene for ordningen. Disse bestemmelsene er til for å sikre at tilskuddene kommer formålet til gode, nemlig fysisk aktivitet for alle.
  • Anleggseier plikter å holde anlegget åpent for allmenn idrettslig virksomhet i 30 år fra ferdigstillelse av anlegget. Kravet er gjeldende både ved nybygg og rehabilitering. Dette innebærer plikt til å drive på årsbasis eller på sesongbasis for idretter som har kortere sesonger.
  • Varighet på påkrevd driftstid er 10 år for nærmiljøanlegg.
  • Anleggseier plikter å holde anlegget i god stand. De til enhver tid gjeldende sikkerhetsforskrifter skal følges. Anlegget skal vedlikeholdes slik at det ikke forringes utover det som følger av normal slitasje og elde.
  • Overdragelse, salg, deling, sammenslåing/-føyning m.v., og flytting, nedlegging og bruksendring m.v. av anlegget, krever skriftlig forhåndssamtykke fra departementet. Departementet kan sette vilkår for et eventuelt samtykke, slik som tilbakebetaling av midler. Dette innebærer at søker må sende søknad om samtykke til å selge/flytte til departementet.
  • Det er et grunnleggende prinsipp at spillemidler ikke skal omdannes til fortjeneste for private, fortjenestebaserte aktører. Dette innebærer at private, fortjenestebaserte aktører ikke kan motta spillemidler eller eie spillemiddelfinansierte idrettsanlegg. For anleggseier legger prinsippet begrensninger på adgangen til å bruke anlegget eller den delen av anlegget som har mottatt spillemidler: Anleggseier har ikke adgang til å inngå bruksavtaler med private, fortjenestebaserte aktører. Fra dette punktet gjelder noen unntak, som en finner under pkt. 4.4 i spillemiddelbestemmelsene.