swimmers

Anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Søknadsprosess

1
Kontakt kommunen for å registrere anlegget i Anleggsregisteret

Før det kan søkes om tilskudd, må anlegget registreres i Anleggsregisteret. Det er det kommunen som gjør, så lag og foreninger må kontakte sin kommune for dette. Det er også en god anledning til å begynne dialogen med kommunen om det kommende anleggsprosjektet.

2
Oppføring av anlegget i kommunens plan

For at anlegget skal kunne bli tildelt midler, må det være omtalt i en kommunal plan som omhandler idrett og/eller fysisk aktivitet. Dette skjer etter at laget eller organisasjonen melder inn planene til kommunen, som deretter vurderer dette i en planprosess.

3
Send inn spillemiddelsøknaden

Kommunene setter egne frister for sine søkere

Når anlegget er registrert i anleggsregisteret, man har fått oppført anlegget i en av kommunens planer, så kan man sende inn søknad om tilskudd fra disse nettsidene. Pass på å ha øvrig dokumentasjon klart! Hva slags informasjon og dokumentasjon som må forberedes finnes under "Dokumentasjonskrav" i menyen til venstre.

Kommune logo
Kommunen gjennomgår og kontrollerer søknaden, og oversender til fylkeskommunen

15. januar

Kommunen tar imot alle søknader om tilskudd til ordinære anlegg og til nærmiljøanlegg. Kommunen kontrollerer, og prioriterer alle søknader. Uansett om søknaden er i komplett stand eller ikke, så overføres alle søknader til fylkeskommunen innen 15. januar hvert år. Det er fylkeskommunene som sluttbehandler søknadene.

fylke logo
Fylkeskommunene gjennomgår og behandler søknadene

15. april

Fylkeskommunene behandler spillemiddelsøknadene, og kontrollerer for at alle deler av søknaden oppfyller vilkår om tilskudd. Når de har gjennomgått den innkomne bunken med søknader så sendes en totaloversikt til Kulturdepartementet for å regne ut fordelingen av spillemidler til fylkene.

kulturdepartmentet logo
Kulturdepartementet fordeler spillemidler til fylkeskommunene

Tidlig i mai

Hvert år fordeles Norsk Tippings overskudd til idrettsanlegg, blant mange andre formål. Kulturdepartementet regner ut hvor mye hver fylkeskommune får til rådighet til å fordele til søknader om idrettsanlegg og aktivitetsanlegg som har kommet inn fra kommuner, lag og foreninger. Departementet meddeler fylkeskommunene hvilke rammer de har til rådighet innen 1. mai.

fylke logo
Fylket innvilger eller avslår søknader, og sender svar til søker.

15. juli

Fylkeskommunene prioriterer søknader, og gjør endelige vedtak i hver enkelt søknad om hvorvidt det skal gis tilskudd eller ikke. Noen ganger er ikke søknadene i skikkelig nok stand til å kunne få tilskudd, mens i mange tilfeller så strekker ikke den årlige rammen til, slik at søkere må fornye sin søknad neste år. Når vedtakene er gjort, sendes svarbrev til søkerne. Fylkeskommunene kan ha ulike behandlingstidspunkt, men behandler som regel ferdig sine søknader i mai/juni, og innen 1. juli.

4
Søkere som får tilskudd, ferdigstiller anlegget og reviderer sluttregnskapet før det sendes inn til utbetaling av tilskudd.

Etter ferdigstillelse av anlegget

De som har fått vedtak om tilsagn om tilskudd fra spillemidlene, må ferdigstille sitt anleggsprosjekt, få sluttregnskapet kontrollert og revidert, før de sender inn anmodning om utbetaling av tilskuddet til sin kommune. Det er kommunene som videreformidler tilskuddet fra fylkeskommunen.