swimmers

Anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Hjelp til utfylling av stegene i søknadsskjemaet

kulturdepartmentet logo
Spesielt om fornying/gjentaking av søknader

Dersom man skal fornye eller gjenta en søknad som er sendt inn tidligere, må man oppgi referansenummeret (søknadsnummeret) man fikk oppgitt på kvitteringen for søknaden som ble sendt inn i fjor.

I vinduet der man velger søknad etter pålogging, velger man den nederste linken "Andre søknader til gjentakelse/fornying" og fyller inn referansenummeret.

Dersom man har mistet referansenummeret, så kan kommunen finne dette i databasen. Ta kontakt med kommunen der anlegget ligger, og oppgi navn på søkerorganisasjon og anlegg.

2
Kontakt- og regnskapsinformasjon

På første side i skjemaet søker man opp sin organisasjon i Enhetsregisteret, og oppgir hvilken søknadsberettiget organisasjon man er tilknyttet.

Det må oppgis kontaktinformasjon for vedkommende som kan besvare spørsmål som gjelder søknadens utforming og/eller innhold, samt kontaktinformasjon for regnskapsansvarlig for prosjektet.

Det må også oppgis kontonummer for utbetaling av eventuelt tilskudd.

1
Prosjektinformasjon

På siden for prosjektinformasjon søker man opp hvilket anlegg man søker om tilskudd til, og hvilke tiltak som skal gjennomføres. En søknad om tilskudd til ett prosjekt kan inneholde både selve aktivitetsanlegget og eventuelle tilhørende elementer. For ytterligere informasjon om mulige tilleggselementer og tilhørende tilskuddsbeløp, se pkt. 2.6 i bestemmelsene for ordningen.

Anlegget må være registrert i Anleggsregisteret av kommunen. Den enkelte organisasjon må ta kontakt med kommunen for å få anlegget oppført i registeret. Dersom korrekt organisasjon er koblet til korrekt anlegg av kommunen i Anleggsregisteret, vil søker få opp en liste over sine anlegg ved utfylling av søknaden.

Her må man også oppgi matrikkeladresse for eiendommen(e) anlegget ligger på, dvs. gårds- og bruksnummer og ev. feste-/seksjonsnummer.

En skal også i dette steget oppgi tidspunkt for planlagt byggestart.

3
Kostnader

Søker må sette opp et kostnadsoverslag i søknadsskjemaet.
• Kostnadene skal spesifiseres på relevante poster for prosjektet.
• Oppsettet skal skille mellom prosjektkostnader som er tilskuddsberettigede og prosjektkostnader som ikke er tilskuddsberettigede.
• Kostnadspostene skal settes opp på en slik måte at de lar seg kontrollere mot relevant dokumentasjon/vedlegg tilhørende prosjektet.
• Verdien av eventuelt dugnadsarbeid skal inngå i oppsettet som en kostnad.
• Administrasjonskostnader, inkludert eventuelle utgifter til revisjon, kan maksimalt utgjøre 5 % av totale, tilskuddsberettigede kostnader.
• Budsjettposter for eventuelle uforutsette kostnader kan maksimalt utgjøre 10 % av totale, tilskuddsberettigede kostnader.

Dersom anlegget er ferdigstilt, skal en bruke regnskapstall i kostnadsoverslaget.

4
Søknadsbeløp og finansieringsplan

Søker skal oppgi hvilket beløp det søkes om.

I pkt. 2.6.4 i bestemmelsene finnes forskjellige maksimale søknadsbeløp knyttet til ulike anleggstyper, der det fremkommer øvre grense for hvor mye det kan søkes om til det enkelte anlegg.

Søker må også fylle ut et oppsett som viser hvordan prosjektet skal finansieres. Eventuelle kostnader som helt eller delvis utgjøres av dugnadsarbeid, blir automatisk overført fra kostnadsoppsettet.

5
Vedlegg

I steget for vedlegg, skal dokumentasjonen som må følge søknaden lastes opp og legges ved.

For nærmere beskrivelse av hva som her er påkrevd, anbefales det å sette seg inn i veiledningen til hva slags dokumentasjon som må forberedes.

6
Sammendrag

I steget for sammendrag har en anledning til å se igjennom søknaden. Søknaden er på dette tidspunkt ikke sendt inn. Dersom en oppdager feil i utfyllingen, går en tilbake til de rette stegene og retter de eventuelle feilene.

En kan fra denne siden også skrive ut sammendraget for å kikke igjennom dette på papir.

7
Innsending av søknad

Det siste steget i utfyllingen innebærer å sende inn søknaden til kommunen.

En må på denne siden samtykke i at en på vegne av organisasjonen som søker, har gjort seg kjent med bestemmelsene for ordningen.

Videre opplyses hvilken søknaden sendes til, og hvor den sluttbehandles.

Når søknaden sendes inn, sendes også en kopi av søknaden til kommunenes postmottak for journalføring, samt en kopi til kontaktpersonen for søknaden. Organisasjonen som står som søker får også en melding om innsendt søknad i sin meldingsboks i Altinn.